Onze visie

De positie van een ouder met een kind in de jeugdhulp is een zeer specifieke positie. Ouders zetten vanuit noodzaak – zelf of door tussenkomst van anderen – de stap naar professionele hulp. Van bij de start bevinden ze zich in een kwetsbare positie: inkijk toelaten in je privé-situatie, mensen die zich inlaten met de intimiteit van je gezin en de relatie me je kind(eren), weten dat dit op de één of andere vergadertafel komt: niet evident.
Dit raakt aan het gezinsleven en ook aan de ouder-kind verhouding.

Ouderspunt hamert erop dat de kwetsbaarheid niet eigen is aan ‘het publiek’ van de jeugdhulp, maar wel eigen aan de unieke positie ten opzichte van het systeem.
Het recht om ouder te zijn en te blijven, het recht van ieder kind op een gezinsleven staat voorop. Ook wanneer er tussenkomst van jeugdhulp nodig is, dient dit op alle terreinen meegenomen te worden: in de basishouding van iedere hulpverlener, in de uitbouw van het aanbod, in het beleid.

Het recht op participatie voor ouders met kinderen in de jeugdhulp is hierbij het vertrek- en eindpunt. Een open, transparante en rechtstreekse dialoog tussen alle betrokken partijen geeft vorm aan deze participatie, en dat op elk moment in het proces. Ouderpunt wil daartoe bijdragen door de ervaringen en inzichten van ouders zichtbaar te maken voor professionelen en beleidmakers.

Ouderspunt antwoordt daarbij niet alleen op vragen van hulpverleners, voorzieningen en beleid, maar laat ouders zelf de agenda bepalen vanuit hun eigen ervaringen. 
Ouderspunt wil ouders versterken in hun positie binnen de jeugdhulp, door samen met hen te verkennen en te ontdekken wat hun rechten zijn en hoe zij die kunnen opnemen in de hulpverlening en in de samenleving.