Impact

Ouderspunt wil impact hebben op de jeugdhulp zodat deze sterker wordt.

Dat willen we realiseren door mee te werken aan enkele maatschappelijke uitdagingen zoals:

 • De erkenning van de complexiteit van ouderschap in de jeugdhulp.
 • Ouders die drempels en schaamte ervaren om tijdig hulp te vragen.

Op lange termijn streven we naar:

 • Het basisprincipe dat de regie in het hulpverleningstraject in handen van het gezin ligt.
 • Een laagdrempelige, bereikbare en betrouwbare hulp, die samenwerkt over sectoren heen.

Op korte en middellange termijn werken we aan:

 • Het meer en evenwaardig betrekken van ouders bij de hulpverlening.
 • De perceptie van een betrouwbare partner zijn voor ouders, voorzieningen en het beleid.
 • Het sensibiliseren van hulpverleners om voldoende aandacht te hebben voor de beleving van ouders in het hulpverleningsproces.
 • Het erkennen van ouders als deskundige van hun eigen kind.

We organiseren acties en activiteiten om:

 • Zichtbaarder te worden als organisatie (in de jeugdhulp).
 • Diverse vormen van ouderwerking te realiseren (naargelang de interesse van ouders).
 • Het bereik van ouders te verhogen en hun stem te horen.
 • De dialoog tussen ouders, hulpverleners en het beleid te versterken.
 • Het beleid en hulpverleners te informeren en adviseren.
 • Vorming aan te bieden vanuit het ouderperspectief.