Welkom aan alle ouders met ervaring in de jeugdhulp. Op dit deel van de website vind je heel wat informatie.

Ouders. ontstond jaren geleden, toen hulpverleners zich afvroegen wat ouders over de hulpverlening aan hun kinderen dachten. Zij realiseerden zich dat zij daar soms geen idee van hadden en beseften dat de ouders van de kinderen en jongeren in de jeugdhulp vaak te weinig bij die hulp betrokken werden.

Enkele ouders en hulpverleners bundelden hun krachten om de stem van ouders luider te laten horen en zo ontstonden verschillende regionale werkingen rond oudersparticipatie. 

Dit doen we op verschillende niveaus.  

Ten eerste streven we ernaar dat ouders samen met de hulpverleners mee richting geven aan hun eigen hulpverleningstraject (participatie op micro-niveau). Ten tweede willen we dat ouders inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de dienst die hen begeleidt (participatie op meso-niveau). Ten derde brengen we het perspectief van ouders binnen op beleidsniveau (participatie op macro-niveau).  

Ondertussen zijn we een gesubsidieerde cliëntorganisatie  voor ouders in de jeugdhulp en wordt er steeds meer  naar ons geluisterd.

Ouders. is een organisatie voor alle ouders die ervaring hebben met jeugdhulp en die hun ervaringen hierover willen delen.

We verzamelen ervaringen van ouders met de jeugdhulp.

Activiteiten

Je kan online een vragenlijst invullen en adviezen geven.

Interessante informatie voor ouders van ouders.

Ouders verbonden aan een oudergroep van Ouders. kunnen hier ideeën uitwisselen, praktische afspraken maken,...