Ouderspunt zoekt enthousiaste bestuurders

Wil jij als bestuurder mee het verschil maken in een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met kinderen in de Jeugdhulp? Lees dan zeker deze vacature of stuur ze door naar iemand waar jij aan denkt.

Ouderspunt is een officieel erkende cliëntenorganisatie voor ouders met kinderen in de Jeugdhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

We streven naar een participatieve jeugdhulpverlening, waarbij we steeds vertrekken vanuit het perspectief van de ouders. We willen de positie en de betrokkenheid van ouders in de verschillende sectoren van de jeugdhulp versterken.

We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen en hun noden/ervaringen kenbaar te maken aan het overheidsbeleid en voorzieningen. We bevragen hiervoor ouders over hun ervaringen in de jeugdhulp en wat zij belangrijk vinden. We brengen hun thema’s naar buiten, we formuleren adviezen op nieuwe ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap en we gaan in dialoog met hulpverleners. We streven een genuanceerde beeldvorming na. Dit alles gebeurt in co-creatie met de ouders.

We willen impact realiseren op de jeugdhulp in Vlaanderen, vanuit een sterke dialoog tussen ouders, overheid en hulpverleners en zo bijdragen aan een betere zorg/hulp aan kinderen, jongeren en hun context.

De organisatie bestaat momenteel uit 5 medewerkers en een 60-tal ouders/vrijwilligers die sterk samenwerken om het doel te bereiken. Ons werkingsgebied omvat heel Vlaanderen.

Opdracht en uitdaging van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan bewaakt:

 • De uitvoering van de opdrachten als erkende cliëntenorganisatie.
 • De uitvoering van het goedgekeurde gesubsidieerde strategisch beleidsplan.
 • De financiële situatie van de organisatie o.b.v. een jaarlijkse begroting en kwartaalcontroles.

Het bestuursorgaan :

 • Is vanuit een strategisch oogpunt betrokken op de algemene werking van de organisatie, stelt kritische vragen en biedt ondersteuning vanuit haar deskundigheid en ervaring.
 • Is het klankbord voor de coördinator (en zijn team) en steunt in het ondernemerschap van de organisatie.
 • Legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Vergadering.
 • Werkt met mandaten van 5 jaar en kan onbeperkt verlengd worden.
 • Streeft naar een goede afspiegeling van de maatschappij. We denken hierbij aan gender, geaardheid, etnische afkomst, …
 • Werkt met toegekende functies zoals een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Handelt als college en de bestuurders hebben discretieplicht.
 • Vergadert minimaal 4/jaar en is aanwezig op de 2 Algemene Vergaderingen.
 • Vergadert fysiek en/of online (MS Teams) naargelang de omstandigheden.

Wij zoeken als organisatie diverse profielen van bestuurders die de organisatie kunnen versterken vanuit hun ‘ouderervaringen’ en/of ‘professionele achtergrond. We vragen om beleidsmatig mee te denken vanuit een kritische betrokkenheid, een sterke affiniteit met de doelgroep,  een participatieve jeugdhulp mee willen realiseren en versterken.

Het is een pluspunt als de kandidaat bestuurder(s) aantoonbare kennis en ervaring hebben op het gebied van:

 • Fondsenwerving, ontwikkeling impactbeleid (- en meting) , participatief werken, organisatieontwikkeling (als cliëntenorganisatie). We vragen deze kandidaat bestuurders van buiten naar binnen te  kijken, hun specifieke deskundigheid en ervaringen in te brengen, feedback te geven en te ondersteunen om zo de organisatie mee te versterken.

Of:

 • Zelf ervaring hebben als ouder in de jeugdhulp (minder dan 5 jaar geleden). We vragen deze kandidaat bestuurders hun persoonlijk verhaal te overstijgen en mee te denken met het beleid vanuit het ouderperspectief om de ‘stem van de ouder’ in te brengen.

Jouw troeven zijn:

 • Enig strategisch inzicht en visie hebben.
 • Kunnen samenwerken, consensusgericht zijn, in dialoog gaan en verbindend communiceren.
 • Vanuit een kritische reflectie mee oplossingen kunnen aanreiken om de maatschappelijke doelstelling mee te realiseren.

Onze troeven zijn:

 • De kans om mee te werken in een erkende cliëntenorganisatie aan een meer participatieve jeugdhulpverlening.
 • Een vrijwillig, onbezoldigd mandaat. Er is een onkostenvergoeding voorzien voor vervoer en een vrijwilligersvergoeding voor leden die zetelen met ervaring als ouder in de Jeugdhulp.
 • Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid en een vrijwilligersverzekering.

Hoe je kandidaat stellen?

 • Voel je je aangesproken door 1 of meerdere van bovenstaande verwachtingen, dan leren we jou graag beter kennen. Hiervoor organiseren we een wederzijdse kennismaking met de voorzitter van het bestuursorgaan en de coördinator. Dit kan door een mail met motivatiebrief en CV te sturen naar Koen Clottens, coördinator Ouderpunt, koen@ouderspunt.be  
 • Bij een positief gevoel, starten we met enkele proefvergaderingen, nadien kan je voorgedragen worden voor de Algemene Vergadering.

Heb je nog vragen over deze vacature als bestuurder?

Hiervoor kan je steeds terecht bij Koen Clottens (coördinator) via mail koen@ouderspunt.be of telefonisch 0484/13 77 48. Bekijk ook onze website www.ouderspunt.be om al zicht te krijgen op onze organisatie.